Nhà xưởng công ty TNHH VIỆT HỒ TÚ


VIEW 02 VIEW 03 VIEW 04 VIEW 05

 

- Quy mô: 24.000 m2, bao gồm 04 xưởng và các hạng mục phụ trợ

- Hoàn thành: Năm 2018